Уважаеми акционери, 

Информираме Ви, че на 29.05.2023 г. бе проведено Годишното Общо Събрание на акионерите на Република Холдинг АД.

На събранието бе приет ГФО на дружеството. Същият може да прегледате в раздел Финансови отчети, както и в материалите за ОС предоствени ви по-долу.

 

 

Уважаеми акционери, 

Предоставяме на Вашето внимание материали по годишното общо събрание на акционерите

 1. Одитиран ГФО
 2. Покана за ОС
 3. Образец пълномощно
 4. Доклад на одитния комитет
 5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите
 6. Протокол СД

Уважаеми акционери, 

Информираме ви за постъпили уведомления по чл.19 и чл.148 за разкриване н информация

Увдомление по чл.148б до обществеността

Уведомление по чл. 19 до обществеността

Уведомление по 596 от Юрий Ангелов

Уведомление по чл.148б от Юрий Ангелов

Уведомление по чл. 148б от Окс Къмпани ЕООД

Уведомление по чл. 148б от Окс Къмпани ЕООД_2

Уведомление по 596 от Окс Къмпани ЕООД

Уважаеми акционери, 

Информираме ви за постъпили уведомления по чл.19 и чл.148 за разкриване на информация

Уведомление по чл. 19 

Уведомление Окс Къмпани ЕООД

Уведомление Юрий Ангелов

Уведомление чл.148

Уведомление Окс Къмпани ЕООД

Уважаеми акционери, 

Информираме ви за постъпили уведомления по чл.19 и чл.148 за разкриване на информация

Уведомления по чл.19

Уведомление по чл. 19 от Окс Къмпани ЕООД

Уведомление по чл. 19 от Юрий Ангелов

Уведомление по чл.148

Уведомление по чл.148 от Юрий Ангелов

Уважаеми акционери, 

Уведомяваме ви, че Годишното общо събрание на акционерите на Република Холдинг АД ще се проведе на 13.06.2022 г. За повече информация посетете секция „Общо събрание“ на нашия сайт.

Уважаеми акционери, 

Представяме на Вашето внимание Решение на КФН за вписване на новата емисия от капитала на Дружеството:

 1. Решение

Уважаеми акционери, 

Увдомяваме ви, че считано от 17.12.2021 г капиталът на Дружеството е в размер на 1 594 742 лв. Прилагаме на Вашето внимание Уведомление:

 1. Уведомление

Уважаеми акционери, 

С настоящото Ви уведомяваме за възможността за записване на акции от увеличението на капитала на Република холдинг АД. Форма на заявление може да намерите в линка по-долу:

 1. Заявление;

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаеми акционери,

С настоящото уведомяваме за публикуване на съобщение по чл.89т, ал.1 от ЗППЦК за обявяване на начало на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „Република Холдинг“АД

 1. Съобщение 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаеми акционери, 

Представяме на Вашето внимание одобрения от КФН Проспект за първично публично предлагане на емисия обикновенни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас.

 1. Резюме
 2. Регистрционен документ – 1-ва част
 3. Регистрационен документ – 2-ра част

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаеми акционери, уведомяваме Ви, че РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД има нов имейл адрес за кореспонденция

republika.holding.AD@gmаil.com

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на 28.07.2021 г. бе взето решение за увеличаване на капитала на дружеството.


В изпълнение на изискванията чл.79б от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомявам за следното:
За „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 121676036, е издаден LEI код 48510000ILAZK24QCC90.


Със заповед на Изпълнителния директор на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 121676036 от 15.10.2015 година, считано от 15.10.2015 година за Директор за връзки с инвеститорите бе назначена ВИОЛЕТА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
Адрес за уведомления: град София 1000, район „Средец“, ул.“Христо Белчев“ № 6, ет.2;
Тел. за връзка: 02 452 19 32; 01 452 19 23;
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: СВЕТЛИН СТАЙНОВ