За нас

Република Холдинг АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Предметът на дейност на дружеството включва придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които Дружеството участва; финансиране на дружества, в които Дружеството участва, търговия в страната и чужбина и всяка друга незабранена от закона дейност.

Република Холдинг АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите. Ръководството на дружеството, в лицето на Съвета на директорите, се състои от трима членове както следва:

  • Юрий Ангелов Ангелов – председател на Съвет на директорите;
  • Светослав Юрий Ангелов – член на Съвет на директорите на дружеството;
  • Светлин Славчев Стайнов – член на Съвет на директорите и изпълнителен директор на дружеството.

Дружеството се представлява и управлява от Светлин Стайнов. 

 

С решение на ОС от 28.09.2020 г. е избран нов одитен комитет на Дружеството в състав:

Анна Иванова

Даниела Михайлова

Одитният комитет подпомага работата на Съвета на директорите, има роля на лица натоварени с общо управление, които извършват мониторинг и надзор над вътрешната контролна система, управлението на риска и системата на финансово отчитане на дружеството.