Република Холдинг АД

публично акционерно дружество

Общи събрания

ПРАВИЛА за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Финансови отчети

Финансови отчети за всички предходни години

Новини

Вижте най - актуалните новини

Република Холдинг АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Предметът на дейност на дружеството включва придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които Дружеството участва; финансиране на дружества, в които Дружеството участва, търговия в страната и чужбина и всяка друга незабранена от закона дейност.

Република Холдинг АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Предметът на дейност на дружеството включва придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които Дружеството участва; финансиране на дружества, в които Дружеството участва, търговия в страната и чужбина и всяка друга незабранена от закона дейност.