ПРАВИЛА


за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник


   Настоящите правила са приети на основание чл. 115г от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване, ако има такива, изисквания, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното


   Чл. 1. Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.


   Чл. 2. Пълномощното трябва да бъде писмено, изрично за конкретното общо събрание и нотариално заверено.


   Чл. 3. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.


   Чл. 4. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.


   Чл. 5. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.


   Чл. 6. (1) Дружеството получава и приема уведомления и пълномощни по електронен път на електронна поща: republika@b-trust.org, като електронните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.


            (2) Уведомяването по електронен път за извършено упълномощаване не освобождава от задължението за представяне на пълномощното на хартиен носител


            (3) Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.


   Чл. 7. (1) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

                 1. данните за акционера и пълномощника;

                 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;

                 3. дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;

                 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

                 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;

                 6. дата и подпис.


            (2). В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.


            (3). Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.


   Чл. 8. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.


   Чл. 9. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.


            (2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.


            (3) При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.


   Чл. 10. (1) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието.


             (2) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението за представяне на пълномощното на хартиен носител.


   Чл. 11. Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител.


   Чл. 12. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.


   Чл. 13. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.


              (2) Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.


   Чл. 14. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.


   Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.


   Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.


   Чл. 17. (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.


              (2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено отакционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.


              (3) Уведомлението трябва да бъде нотариално заверено.


              (4) Уведомлението може да бъде изпратено и по реда на чл.6 ал.1.


   Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на Република холдинг АД.