Списък на регистрираните присъстващи акционери на  общото събрание на акционерите, проведено на 13.06.2013г.


Протокол от общото събрание на акционерите, проведено на 13.06.2013г.


Списък на регистрираните присъстващи акционери на  общото събрание на акционерите, проведено на 29.05.2013г.


Протокол от общото събрание на акционерите, проведено на 29.05.2013г.


Публикация на поканата за общо събрание в Търговския Регистър


Протокол от заседанието на съвета на директорите на дружеството от 11.04.2013 г.


Протокол от заседанието на СД на дружеството от 11.04.2013 г. - възнаграждения


Покана за общо събрание на акционерите - 2013 г.


Пълномощно за ОСА 2013 г.


Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.


Приложения към Финансови отчети по МСС - 2012 г.


Годишен доклад за дейността на дружеството за 2012 г.


Доклад на независимия одит към 31.12.2012 г.


Доклад на одиторския комитет за дейността през 2012 г.


Доклад на дирекора за връзки с инвеститорие за дейността дружеството през 2012 г.