Списък на регистрираните присъстващи акционери на  общото събрание на акционерите, проведено на 21.06.2011г.


Протокол от общото събрание на акционерите, проведено на 21.06.2011г.


Списък на регистрираните присъстващи акционери на  общото събрание на акционерите, проведено на 06.06.2011г.


Протокол от общото събрание на акционерите, проведено на 06.06.2011г.


Протокол от заседанието на съвета на директорите на дружеството от 18.04.2011 г.


Покана за общо събрание на акционерите - 2011 г.


Пълномощно за ОСА 2011 г.


Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.


Годишен доклад за дейността на дружеството за 2010 г.


Доклад на независимия одит към 31.12.2010 г.


Доклад на одиторския комитет за дейността през 2010 г.


Доклад на дирекора за връзки с инвеститорие за дейността дружеството през 2010 г.


Протокол от заседанието на СД на дружеството от 18.04.2011 г. - възнаграждения