ОСА 2018

БЕЛЕЖКИ ГФО.pdf
ГФО.pdf
ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.pdf
ДЕКЛАРАЦИЯ КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.pdf
ДЕКЛАРАЦИЯ ОДИТОРИ.pdf
ДЕКЛАРАЦИЯ СЪСТАВИТЕЛ ГФО.pdf
ДОКЛАД ДИРЕКТОР ИНВЕСТИТОРИ.pdf
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО.pdf
ДОКЛАД ОДИТЕН КОМИТЕТ.pdf
ДОКЛАД ПОЛИТИКА ЗАПЛАТИ.pdf
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД.pdf
ПОКАНА ОС.pdf
ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ.pdf
СПИСЪК АКЦИОНЕРИ 1.pdf
ПОКАНА ОС 1.pdf
КФН КВОРУМ.pdf
Списък на акционерите и представителите 07.06.2018.pdf
Протокол 07.06.2018
Списък на акционерите и представителите 25.06.2018
Протокол 25.06.2018
УВЕДОМЛЕНИЕ .pdf