• Инвестиционен портфейл

  • Програма за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление


  • Устав


Към 31.12.2012г. портфейла от финансови активи на "Република холдинг" АД има следното съдържание:


1. Акции държани за търгуване:
"Болярка" АД гр. В.Търново

14 000 бр.

"А.В.Билдингс" АД

22 280 бр.

"Гранитоид" АД

130 бр.

"ЦБА Асет Мениджмънт "АД

18 000 бр.

"Мура ДМ" АД

8 927 бр.

"Адара" АД

6 850 бр.

"Гулянска консерва" АД

6 000 бр.

"Слаботокови съединители" АД

819 бр.

"Товарни превози -Силистра" АД

571 бр.

"Фонд за недвижими имоти" АДСИЦ 

14 950 бр.

"Метрон" АД

17 314 бр.

"Парахоство Българско речно плаване" АД

8 615 бр.

"Индустриален капитал холдинг" АД

8 232 бр.

"Каолин" АД 

2 196 бр.

"Първа инвестиционна банка" АД

5 000 бр.

"Стара планина холд" АД

2 580 бр.

"Булленд инвестмънтс" АДСИЦ

9 500 бр.

"Еларг фонд за земеделска земя" АДСИЦ

8 130 бр.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД               

20 бр.2. Дялове
„Енкон” ООД 

6 бр.
ПРОГРАМА


ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ


СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ


НА


“РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД ГР. СОФИЯІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

    Настоящата програма е разработена в съответствие с изискванията на ЗППЦК, на базата на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление утвърдени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и при спазване на разпоредбите на българското законодателство.

    Програмата включва целите, които “Република Холдинг” АД си поставя да реализира и мерките, които ще предприеме по отношение на правата и равнопоставеното третиране на акционерите, връзките с инвеститорите, разкриването на информация и отговорностите на Съвета на директорите за осъществяване на добро корпоративно управление.

    Настоящата програма регламентира политиката, която ще осъществява Съвета на директорите на дружеството за да гарантира по-пълно прилагане на правата на акционерите, като собственици и същевременно да подпомогне мениджмънта за ефективно използване на наличните ресурси и подобряване на цялостната дейност на дружеството.


ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата програма има следните основни цели и задачи:

1. Създаване на условия за успешно развитие и реализиране на целите на дружеството.

2. Равноправно третиране и гарантиране правата на всички акционери на дружеството.

3. Създаване на ефективни и прозрачни взаимоотношения между акционерите и Съвета на директорите.

4. Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и всички лица, заинтересувани от управлението на дружеството и неговото развитие.


ІІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

    В съответствие с възприетите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИРС) насоки за корпоративно управление, настоящата програма предвижда в “Република Холдинг” АД да се прилагат следните основни принципи за добро корпоративно управление:

1. Защита на правата на акционерите.

2. Равнопоставено третиране на всички акционери.

3. Своевременно и точно разкриване на информация, относно важни теми свързани с финансовото състояние, собствеността и управлението на дружеството.

4. Осъществяване на ефективно управление на дружеството.

5. Отчетност и отговорност на управителните органи пред акционерите.


ІV. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

    Дружеството се задължава да осигурява надежна защита на правата на всеки свой акционер, като осъществява следните мерки:

1. Свободно прехвърляне на акциите

2. Сигурни методи за регистрации на собствеността.

3. Участие и право на глас в Общото събрание на акционерите лично или чрез

представител.

4. Участие при избора на управителни органи.

5. Участие при разпределение на печалбата на дружеството.

6. Участие при промени в Устава на дружеството.

7. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор.

8. Одобряване на доклада за дейността на дружеството.

9. Право на дивидент при разпределяне на печалбата, съразмерен на притежаваните акции.

10. Право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на дружеството, съразмерен на притежаваните акции.

11. На акционерите се дава възможност при провеждане на Общи събрания да задават въпроси към управителните органи и да поставят точки в дневния ред.

12. Редовно получаване на информация, свързана с дейността на дружеството.


V. РАВНОПОСТАВЕНО ТРЕТИРАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. Свободно упражняване на правото на глас от всички акционери лично или чрез представител

2. Прилагане на процедури и ред на Общото събрание, позволяващи равноправно третиране на всички акционерите

3. Предоставяне в законоустановения срок на материалите за Общо събрание.

4. Поддържане и обновяване на информацията относно дейността на дружеството на интернет страницата.

5. Осъществяване на ефективна връзка между управителния орган и акционерите.


VІ. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

1. Корпоративно управление следва да обезпечи своевременното и точно разкриване на информация по всички въпроси свързани с дружеството, включително финансово положение, резултати от дейността, собствеността и управлението на дружеството.

2. Корпоративното управление на дружеството изготвя и изпраща в законоустановения срок тримесечен и годишени отчети, вътрешна и допълнителна информация относно дейността на дружеството до КФН, обществеността и регулирания пазар.

3. Дружеството представя в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността поканата за свикване на Общо събрание заедно с материалите по дневния ред, а след провеждане на събранието се предоставя протокол от Общото събрание.

4. Годишния одит се извършва от независим одитор за да се осигури външно обективно мнение за начина, по който е изготвен и представен финансовия отчет  на дружеството.

5. Дружеството поддържа интернет страница с изчерпателна и разбираеми информация за дружеството.

6. Да осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството, неговите акционери и лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя при поискване информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.


VІІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

1. Да спазва законовите разпоредби за своевременно разкриване на информация пред акционерите свързана с дейността и състоянието на дружеството.

2. Да спазват изискванията на закона относно срокове и начините за разкриване на информацията.

3. Управителният орган да се отнася справедливо към всички акционери и гарантира спазването на законовите права на лицата

4. Да изготвят съгласно стандартите за счетоводна отчетност годишните и междинни отчети на дружеството .

5. Да осигуряват външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети. Финансовите отчети на дружеството се одитират от независим одитор.

6. Да осигуряват лесен и своевременен достъп на акционерите на дружеството до финансовите отчети, с цел информирано упражняване на правата.

7. Да разработва и определя дейността на дружеството, стратегическите и финансови планове, изготвя анализи за дейността и перспективите на дружеството и избира изпълнителен директор.

8. Да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и акционерите.

9. Да проявяват лоялност към дружеството, като предпочитат интереса на дружеството пред своя личен интерес, да избягват конфликти между своя интерес и този на дружеството.

10. Управителният орган трябва да запазва поверителността на непубличната информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи.

11. Управителният орган ръководи, следи за осъществяване на целите и дейността на дружеството, контролира основните разходи за придобиване и продажбата на ДМА, придобиванията и прехвърлянията на дружеството.

12. Управителният орган осигурява прозрачна процедура по избора на членовете на СД и тяхното възнаграждение.

13. Управителният орган контролира процеса на разкриване на информация и комуникация.

14. Управителният орган следи за поддържане и обновяване на информацията на интернет страницата относно дейността на дружеството.


    Настоящата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е изменена и одобрена на заседание на СД проведено на 18.10.2010г..
УСТАВ


НА „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” -


ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

           


            І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            (изм.) Чл.1./1/ „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” – АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, наричано по-нататък накратко Дружеството е ПУБЛИЧНО Акционерно дружество- Холдинг по смисъла на чл.158-252 и чл.277-280 на Търговския закон.

            /2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

            ФИРМА

            Чл.2. Фирмата на Дружеството е: „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” –АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО. На латиница фирмата на Дружеството се изписва: REPUBLIC HOLDING PLC.

            СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

            (изм.)Чл.3./1/ Седалището на Дружеството е гр.София. Адресът на управление е ул.Цар Асен №7, ет.2.

            (нова,изм.) /2/ Адресът за съобщения, по смисъла на чл. 13 от Търговския закон е: гр.София, ул.Цар Асен №7, ет.2.

           

            СРОК

            Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

            ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

            Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които Дружеството участва; финансиране на дружества, в които Дружеството участва и всяка друга незабранена от закона дейност.


            ІІ. КАПИТАЛ

            Чл.6./1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 116 284 / сто и шестнадесет хиляди, двеста осемдесет и четири лева/.

            /2/ Най-малко 25 на сто от капитала на Дружеството трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества.

            АКЦИИ

            (изм.)Чл.7. /1/ Капиталът на дружеството е разпределен 116 284 / сто и шестнадесет хиляди, двеста осемдесет и четири/ броя БЕЗНАЛИЧНИ акции, с номинална стойност на отделната акция 1 / един/ лев.

            /2/ Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

            ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

            Чл.8. – отпада.

            Чл.9. – отпада.

            ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА

            Чл.10. При записване на акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи 100% от стойността на акциите, в съответствие с чл.111 от ЗППЦК.

            УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

            Чл.11./1/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в този Устав размер е напълно внесен.

            (изм.) /2/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото сърбание на акционерите чрез издаване на нови акции.

            (нова) /3/ При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по §1, т.3 от ЗППЦК.

            Чл.12./1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

            (доп.) /2/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението, съгласно чл.112 от ЗППЦК.

            Чл.13. – отпада.

            ПРЕДИМСТВО НА АКЦИОНЕРИТЕ

            (изм.)Чл.14./1/ При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

            /2/ Всеки акционер може да закупи нови акции в срок до един месец от обнародване увеличението на капитала.

            Чл.15. – отпада.


            ІІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

            Чл.16. Органи за управление на дружеството са:

1.      Общо събрание на акционерите;

2.      Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.17.(доп.)/1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

/2/ - отпада.

/3/ - отпада.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ      

Чл.18. Общото събрание:

1.      изменя и допълва устава на Дружеството;

2.      увеличава и намалява капитала;

3.      преобразува и прекратява Дружеството;

( доп. и изм.) 4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията на тези от тях, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството; определя гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите;

5.      назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;

(доп.) 6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;

7.      решава издаването на облигации;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9.  освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10.  решава и разпределя  годишния дивидент;

11.  решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав;

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.19./1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.

(изм.)/2/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 5% от капитала.

(доп.)/3/ Общото събрание се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон и чл.115 и 118, ал.2,т.3 от ЗППЦК.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.20./1/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните депозитарни разписки и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитарен сертификат, издаден от банката, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционерите трябва да представят писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК и оригинал на депозитарните разписки за акциите, които представляват.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

/3/ Общото събрание избира председател и секретар.

Чл.21. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представени акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл.22./1/ Общото събрание е законно и може да заседава, ако присъстват акционери, притежаващи повече от половината от капитала на Дружеството.

(доп.)/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец, но не по-рано от 14 /четиринадесет/ дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

МНОЗИНСТВО

Чл.23./1/ Решението на Общото събрание се приема  с мнозинство от представените акции.

/2/ За решенията по чл.221, т.1-3 от Търговския закон се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

(изм.)/3/ За решения по смисъла на чл.114а, ал.2 от ЗППЦК се изисква мнозинство ? от представения капитал.

ПРОТОКОЛ

Чл.24./1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието, както и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилагат списъка на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.25./1/ Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години. Той се състои най-малко от 3, но не повече от 9 члена. Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл.26. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

Чл.27./1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета.

(изм.)/3/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1.е било член на изпълнителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. в качеството си на едноличен търговец е в производство за обявяване в несъстоятелност или умишлено е изпаднало в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;

3. е осъждано за умишлени престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;

4. е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема ръководна или материалноотговорна длъжност;

5. не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

(нова)/4/ Състава на Съвета на директорите следва да отговаря на изискванията на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.28./1/ Дружеството се управлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите възлага функциите по представителството на дружеството на един или няколко от своите членове- Изпълнителни членове /Изпълнителни директори/, които действат заедно или по отделно.

(нова)/3/  Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват  задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(нов) ОТГОВОРНОСТ

Чл.28А/1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в левове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

/3/ Всеки член може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(изм.)Чл.29/1/ Съветът на директорите:

1.съставя и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството;

2. приема планове и програми за дейността на Дружеството;

3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на уставния капитал;

(доп.)4. избира и освобождава изпълнителни членове от състава си и определя възнаграждението им;

5.приема организационно-управленската структура и другите вътрешни правила на Дружеството;

6. взема решение за участие в търгове и конкурси;

7. взема решения за определяне на представителите на Дружеството в органите за управление на дружества, в които „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ”АД притежава акции и осъществява контрол върху дейността им;

8. назначава по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите;

9. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(изм.(/2/ Решенията по т.2,3,4,6 и 7 на ал.1 се вземат с мнозинство ? от членовете на Съвета на директорите, а останалите решения – с обикновено мнозинство.

(доп.)/3/ Съветът на директорите взема решения единодушно за:

1.      закриване или прехвърляне на предприятия или на части от тях;

2.      съществена промяна на дейността на Дружеството;

3.      съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване на клон;

6. взема решение за сключване на договори за кредитиране на търговската и инвестиционна дейност;

7. взема решения за разпореждане с дълготрайните материални и финансови активи на дружеството: акции, дялове и др.;

8. взема решения за извършване на дарения и спонсориране на трети лица;

9.взема решения за учредяване на залог на движими ценности и ипотека на недвижими имоти.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(изм.)Чл.30./1/ Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя на Съвета най-малко веднъж на шест месеца.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявяни от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да е писмено.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(доп.)/4/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.31. Всички членове на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения.

(нов) ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.31.А. Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1.      с изтичане на срока за който са избрани;

(доп.)2. по лична молба, подадена до Общото събрание на акционерите, след изтичане на предизвестие от 1 месец, по реда, предвиден в чл.223, ал.5 от Търговския закон;

3. поради смърт, поставяне под запрещение за физическите лица или обявяване в несъстоятелност или ликвидация на юридическото лице;

4. с осъждането им за умишлено престъпление против собствеността;

5. с лишаването им с влязла в сила присъда от правото да заемат ръководна или материално отговорна длъжност;

6. с отзоваване от Общото събрание;

7. при последващо настъпване на обстоятелствата, посочени в чл.27, ал.3 от Устава.


ІV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.32./1/ В съответствие с изискванията на закона ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ След изготвянето на доклада от експерт-счетоводителите, Съветът на директорите представя на Общото събрание:

1.      годишния счетоводен отчет;

2.      доклада за дейността и състоянието на Дружеството;

3.      доклада на експерт-счетоводителите;

4.      предложението си за разпределение на печалбата.

/3/ Годишният счетоводен отчет, след приемането му от Общото събрание, се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

(изм.)/4/ Годишният счетоводен отчет, както тримесечните счетоводни отчети, се представят в КФН и се публикуват съобщения в пресата, в съответствие с изискванията на чл.94-96 от ЗППЦК.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН”

            Чл.33./1/ Дружеството образува фонд „Резервен”. Негови източници са:

(изм.)1. най-малко 1/10 част от печалбата, при определените в Търговския закон условия;

2. други източници, предвидени в закона, устава или по решение на Общото събрание;

/2/ Средствата от фонд „Резервен” могат да се използват само за:

1.      покриване на годишната загуба;

2.      покриване на загуба от предходната година;

3.      други предвидени в закона цели.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ

Чл.34. По предложение на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на дивидентите след приемане на годишния счетоводен отчет.

(изм.)Чл.35./1/ Дивидентите се изплащат съгласно чл.115б от ЗППЦК и чл.247а, ал.1-3 от Търговскя закон.

(нова)/2/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на Общото събрание дивидент в тримесечен срок от провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар.

(нова)/3/ Дивидентите се изплащат срещу представяне на документ, удостоверяващ притежаваните от акционера акции.

/4/(нова) – отпада.


V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.36. Дружеството се прекратява:

1.      по решение на Общото събрание;

2.      при обявяване в несъстоятелност;

(нова)3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

(нова и изм.)4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3;

(нова)5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвиденият в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т.3;

(нов) КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.36А./1/ Протоколите от заседанието на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на Съвета на директорите.

/2/ Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат  да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите. Други лица или органи добиват това право с разрешение на председателя на Съвета на директорите.


VІ. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Чл.37.§1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и другите приложими нормативни актове на Република България.

§2. В случай на противоречие на норма от Устава с императивна норма на закона, се прилага нормата на закона.

Инкорпорацията на този Устав е приета от Общото събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, състояло се на 20.06.2001г. в гр.София.

Промените в Устава са приети от Общото събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, състояло се на 16.08.2006 г. в гр.София.