• Новини

  • Общо събрание на акционерите - 14.07.2015 г.   В изпълнение на изискванията чл.79б от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомявам за следното:
За „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 121676036, е издаден LEI код 48510000ILAZK24QCC90.
   Със заповед на Изпълнителния директор на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 121676036 от 15.10.2015 година, считано от 15.10.2015 година досегашния Директор за връзки с инвеститорите НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ, бе освободен от длъжност по негова молба и на негово място бе назначена ВИОЛЕТА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА, ЕГН 7404155395.
Адрес за уведомления: град София 1000, район „Средец“, ул.“Христо Белчев“ № 6, ет.2;
Тел. за връзка: 02 452 19 32; 01 452 19 23;
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: СВЕТЛИН СТАЙНОВ
   Поради липса на кворум, Общото Събрание на Акционерите на Република холдинг АД, насрочено за 17.06.2014г., се отлага за 10.07.2014г., на същото място, час и дневен ред.
   На свое заседание от 08.05.2014 г., съвета на директорите на дружеството взе решение за свикване на Общо събрание на акционерите на 17.06.2014г. от 10.00 часа в седалището на дружеството. Всички материали са на разположение на акционерите в раздел ОСА  - ОСА 2014.
   На свое заседание от 26.09.2013 г., съвета на директорите на дружеството взе решение за свикване на Общо събрание на акционерите на 08.11.2013г. от 10.00 часа в седалището на дружеството. Всички материали са на разположение на акционерите в раздел ОСА  - ИОСА 2013.
   Поради липса на кворум, Общото Събрание на Акционерите на Република холдинг АД, насрочено за 29.05.2013г., се отлага за 13.06.2013г., на същото място, час и дневен ред.
Уведомления


   На основание чл. 148б от ЗППЦК, уведомяваме че на 25.03.2013 г. в “Република холдинг” АД са постъпили уведомления за разкриване на дялово участие по реда на чл.145 от ЗППЦК, както следва:


   1. От Радослав Людмилов Бозаджиев, за регистрирано в „Централен Депозитар” АД на 21.03.2013 г. прехвърляне на 21 072 бр. акции (18,12 % от капитала), в резултат на което, след прехвърлянето, лицето не притежава акции от капитала на „Република холдинг” АД.


   2. От „Дилингова финансова компания”АД, за регистрирано в „Централен Депозитар” АД на 21.03.2013 г. придобиване на 12 200 бр. акции, в резултат на което дялово участие достига до 33.28 % от капитала (38 700 бр. акции) на „Република холдинг” АД.


   3. От Веселин Симеонов Ралчев, относно обстоятелството, че считано от 21.03.2013 г., непрякото му дялово участие в капитала на „Република холдинг” АД достига до 33.28 % (38 700 бр. акции).


26.03.2013г.                                                      Оригиналния документ тук.

гр.София
Уведомления


   На основание чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме че на 18.10.2012 г. в "Република холдинг" АД са постъпили следните уведомления за разкриване на дялово участие по реда на чл. 145 от ЗППЦK:


   Уведомление от Веселин Симеонов Ралчев с наш вх. № 007 /18.10.2012, че на 17.10.2012 г. в "Централен Депозитар" АД е регистрирано прехвърляне на 21 072 акции - 18,12% от капитала на "Република холдинг" АД, в резултат на което не притежава пряко дяловото участие в капитала на "Република холдинг" АД. Непрякото дялово участие на Веселин Ралчев в капитала на "Република холдинг" АД е 24,01%.


   Уведомление от Радослав Людмилов Бозаджиев с наш вх. № 008 /18.10.2012, че на 17.10.2012 г. в "Централен Депозитар" АД е регистрирано придобиване на 21 072 акции - 18,12% от капитала на "Република холдинг" АД, в резултат на което притежава пряко дяловото участие в капитала на "Република холдинг" АД в размер на 18,12%.


18.10.2012г.                                                      Оригиналния документ тук.

гр.София
Уведомление


от Камелия Кирилова Ралчева

Председател на СД на "Република Холдинг" АД


Уважаеми господа,


   На основание чл. 114б, от ЗППЦК, Ви уведомявам , че считано от 18.07.2012г. не притежавам непряко чрез "Дилингова Финансова Компания" АД, повече от 25 на сто от гласовете на общото събрание на „Грейт Ауто” АД с ЕИК 201493854, поради продажба на акциите.


25.07.2012г.                                                      Оригиналния документ тук.

гр.София
Уведомление


от Камелия Кирилова Ралчева

Председател на СД на "Република Холдинг" АД


Уважаеми господа,


   Уведомявам Ви, че на 10.07.2012 г. е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания, промяна в имената ми поради сключен граждански брак.


11.07.2012г.                                                      Оригиналния документ тук.

гр.София
Уведомление


   На основание чл.114б, ал.1, т.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 05.06.2012 г. в "Република Холдинг" АД е постъпила декларация от Камелия Кирилова Ковачева - Председател на СД на "Република Холдинг" АД, относно пряко и непряко дялово участие в размер по-голям от 25% от капитала на дружества, изброени в декларацията.


05.06.2012г.                                                      Оригиналния документ тук.

гр.София
   Поради липса на кворум, Общото Събрание на Акционерите на Република холдинг АД, насрочено за 29.05.2012г., се отлага за 13.06.2012г., на същото място, час и дневен ред.
Уведомление


на основание чл.82б, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК


05.04.2012г.                                                      Оригиналния документ тук.

гр.София
Уведомление


от Камелия Кирилова Ковачева

Председател на СД на "Република Холдинг" АД


Уважаеми господа,


   На основание чл. 114б, от ЗППЦК, Ви уведомявам , че считано от 07.07.2011г. съм заличена в Търговския регистър на Агенцията по вписванията като Председател на СД и изпълнителен директор на акционерно дружество „Грейт Ауто” АД с ЕИК 201493854.


08.07.2011г.                                                      Оригиналния документ тук.

гр.София
Уведомление


от Веселин Симеонов Ралчев


   В качеството ми на лице, което притежава пряко и непряко, чрез "Дилингова Финансова Компания" АД повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на "Република Холдинг" АД.


Уважаеми господа,


   На основание чл.114б от ЗППЦК, Ви уведомявам, че съм избран за член на Надзорния съвет на „Холсим България” АД с ЕИК 816089656, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 30.06.2011г


01.07.2011г.                                                      Оригиналния документ тук.

гр.София
   На 21.06.2011г. от 13.00 часа се проведе Общо Събрание на Акционерите.

   Протоколът от Общото събрание на акционерите може да се прочете в секция ОСА
   Поради липса на кворум, Общото Събрание на Акционерите на Република холдинг АД, насрочено за 06.06.2011г., се отлага за 21.06.2011г., на същото място, час и дневен ред.

Уведомление


на основание чл.82б, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК


20.04.2011г.                                                      Оригиналния документ тук.

гр.София
   На свое заседание на 18.04.2010 г., съвета на директорите на дружеството взе решение за свикване на Общо събрание на акционерите на 06.06.2010 г. от 13.00 часа в седалището на дружеството. Всички материали са на разположение на акционерите в раздел НОВИНИ - Общо събрание на акционерите 2011 г.

 
Уведомление


от Веселин Симеонов Ралчев


   Уважаеми господа,

   В качеството ми на лице, което притежава пряко и непряко, чрез "Дилингова Финансова Компания" АД повече от 25 на со от гласовете в общото събрание на "Република Холдинг" АД.

   На основание чл.114б от ЗППЦК, Ви уведомвам, че притежавам непряко, чрез "Дилингова Финансова Компания" АД, повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на "Грейт Ауто" АД с ЕИК 201493854, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията на 19.03.2011г.


25.03.2011г.                                                      Оригиналния документ тук.

гр.СофияУведомление


от Камелия Кирилова Ковачева

Председател на СД на "Република Холдинг" АД


   Уважаеми господа,

   На основание чл.114б от ЗППЦК, Ви уведомвам, че съм вписана в Търговския регистър на Агенцията по вписванията като Председател на СД и изпълнителен директор на акционерно дружество "Грейт Ауто" АД с ЕИК 201493854, вписано на 19.03.2011г.


25.03.2011г.                                                      Оригиналния документ тук.

гр.София   На проведено заседание на 26.08.2010г. Съвета на директорите на Република холдинг АД взе решение занапред дружеството да се представлява само от Камелия Кирилова Ковачева -Председател на СД. Промените са обявени и вписани в Търговския регистър на 30.08.2010г.
   На основание чл.100 от ЗППЦК и Приложение 9, чл.28 ал.2 от Наредба 2 от 17.09.2003г. Ви уведомяваме, че са приети:

- решение на ОСА, проведено на 29.06.2010г.,

- решение на Съвета на директорите от 30.06.2010г.

Горните решения са обявени и вписани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 15.07.2010г. Камелия Кирилова Ковачева е вписана като член  и Председател на СД.

Дружеството се представлява от Камелия Ковачева и Мария Димитрова заедно и поотделно.

    На 29.06.2010г. от 13:00 часа се проведе Общо събрание на акционерите. Протоколът от Общото събрание може да се прочете в секция " новини" - ОСА 2010.
   Общото събрание на акционерите на 14.06.2010 г. от 13.00 часа в седалището на дружеството се отлага за 29.06.2010 г. на същото място и час и при същия дневен ред.
   На свое заседание на 29.04.2010 г., съвета на директорите на дружеството взе решение за свикване на Общо събрание на акционерите на 14.06.2010 г. от 13.00 часа в седалището на дружеството. Всички материали са на разположение на акционерите в раздел НОВИНИ - Общо събрание на акционерите 2010 г.

 
   На свое заседание на 11.05.2009 г., съвета на директорите на дружеството взе решение за свикване на Общо събрание на акционерите на 15.06.2009 г. от 14.00 часа в седалището на дружеството. Всички материали са на разположение на акционерите в раздел НОВИНИ - Общо събрание на акционерите 2009 г.