"РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ" АД е публично акционерно дружество, регистрирано с Решение №1/21.11.1996г. по ф.д. №13931/1996г. на Софийски градски съд.       Първоначално Дружеството е учредено като приватизационен фонд по Закона за приватизационните фондове с наименование "Приватизационен фонд Република" АД. През 1998 година в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ и § 4 от ПЗР на Закона за приватизационните фондове дружеството преурежда дейността си като холдинг.